Druh a využití pozemku

dle přílohy katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. ze dne 1. listopadu 2013, novela č. 87/2017 Sb. k 1. 4. 2017

Druh pozemku

Kód Název Zkratka Charakteristika druhu pozemku pro účely katastru
2 orná půda Pozemek obdělávaný za účelem produkce plodin nebo pozemek, který je k dispozici pro rostlinnou výrobu, ale je ponechán ladem, případně pozemek, který je dočasně zatravněn v rámci systému střídání plodin.
3 chmelnice Pozemek, na kterém se pěstuje chmel a který je opatřen opěrným zařízením pro jeho pěstování, včetně plochy souvisejícího manipulačního prostoru, který netvoří součást cesty.
4 vinice Pozemek rovnoměrně a souvisle osázený keři vinné révy opatřený opěrným zařízením, včetně plochy souvisejícího manipulačního prostoru, který netvoří součást cesty.
5 zahrada Pozemek,
a) na němž se trvale a převážně pěstuje zelenina, květiny a jiné zahradní plodiny, zpravidla pro vlastní potřebu,
b) souvisle osázený ovocnými stromy nebo ovocnými keři, který zpravidla tvoří souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami,
c) funkčně spojený a užívaný s budovou, s charakterem okrasné zahrady, na kterém převládá travnatá plocha, zpravidla doplněná trvalými porosty většinou okrasného charakteru, ke kterým lze přiřadit i dřeviny charakteristické pro ovocné a lesní porosty.
6 ovocný sad ovoc. sad Pozemek souvisle osázený ovocnými stromy nebo ovocnými keři nebo pozemek tvořící s okolními pozemky takto osázený souvislý celek.
7 trvalý travní porost travní p. Pozemek využívaný k pěstování trav nebo jiných bylinných pícnin, který nebyl zahrnut do systému střídání plodin a na kterém se mohou vyskytovat rozptýlené stromy a keře, případně jejich skupiny, pokud trávy a jiné bylinné pícniny i nadále převažují.
10 lesní pozemek lesní poz. Pozemek s lesním porostem a pozemek, u něhož byly lesní porosty odstraněny za účelem jejich obnovy, lesní průsek a nezpevněná lesní cesta, není-li širší než 4 m, a pozemek, na němž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů [§ 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb.].
11 vodní plocha vodní pl. Pozemek, na němž je koryto vodního toku, vodní nádrž, močál, mokřad nebo bažina.
13 zastavěná plocha a nádvoří zast. pl. Pozemek, na němž je
a) budova včetně nádvoří (tj. části zastavěného stavebního pozemku, obsahující dvůr, vjezd, drobné stavby, bazén, zatravněné plochy, okrasné záhony a jiné přiléhající plochy, které slouží k lepšímu užívání stavby), vyjma skleníku, který je v katastru evidován jako budova, postaveného na zemědělském nebo lesním pozemku, a vyjma budovy postavené na lesním pozemku a budovy evidované na pozemku vodní plocha,
b) společný dvůr,
c) zbořeniště,
d) vodní dílo.
14 ostatní plocha ostat.pl. Pozemek neuvedený v předcházejících druzích pozemků.

Poznámka:
S druhem pozemku s kódem 2 až 7 se beze změny druhu pozemku eviduje i pozemek, který byl pro nezemědělské účely dočasně odňat ze zemědělského půdního fondu.

Pozemková parcela

Způsob využití pozemku

Kód Název Zkratka Význam Přiřazení kódu k druhu pozemku
1 skleník, pařeniště skleník-pařeniš. Na pozemku je zřízen skleník nebo pařeniště. 2 až 7 a 10
2 školka Na pozemku je zřízena školka ovocných, lesních nebo okrasných stromů, viničná školka nebo školka pro chmelovou sáď. 2, 7 a 10
3 plantáž dřevin Na pozemku je semenná plantáž, plantáž energetických dřevin, vánočních stromků, porost určitého dřevinného druhu, zpravidla monokultura, s intenzivním agrotechnickým obděláváním půdy pro dosažení rychlé a vysoké produkce dřevní hmoty apod. 2, 6 až 10, 14
4 les jiný než hospodářský les(ne hospodář) Pozemek zařazený do kategorie lesy ochranné a lesy zvláštního určení podle § 7 a 8 zákona č. 289/1995 Sb. 10
5 lesní pozemek, na kterém je budova les s budovou Lesní pozemek, na kterém je budova, ale pozemek není odňat plnění funkcí lesa. 10
6 rybník Umělá vodní nádrž určená především k chovu ryb s možností úplného a pravidelného vypouštění. 11
7 koryto vodního toku přirozené nebo upravené tok přirozený Koryto vodního toku, které vzniklo působením tekoucí vody a dalších přírodních faktorů (bystřina, potok, řeka) nebo jehož přírodní charakter je změněn technickými zásahy (např. břehovým opevněním) nebo ohrazováním. 11
8 koryto vodního toku umělé tok umělý Koryto vodního toku, které bylo vytvořeno uměle (například opevněné koryto vodního toku, průplav, kanál apod.). 11
9 vodní nádrž přírodní nádrž přírodní Pozemek, na kterém je vodní nádrž, která nebyla vytvořena záměrnou lidskou činností (například jezero, přírodní deprese naplněná vodou apod.). 11
10 vodní nádrž umělá nádrž umělá Pozemek, na kterém je vodní nádrž vytvořená záměrnou lidskou činností s výjimkou rybníku a bazénu ke koupání (například velká vodní nádrž vytvořená přehradou, malá vodní nádrž, nádrž vytvořená zatopením vytěžených ploch apod.). 11
11 zamokřená plocha zamokřená pl. Zemský povrch trvale nebo po převážnou část roku rozbředlý (močál, mokřad, bažina). 11
12 společný dvůr Společný dvůr v podílovém spoluvlastnictví vlastníků bytových domů, které s tímto pozemkem sousedí. 13
13 zbořeniště Pozemek se zbořenou budovou nebo zříceninou. 13
14 dráha Pozemek, na kterém je dráha železniční, tramvajová, trolejbusová nebo lanová (§ 1 zákona č. 266/1994 Sb.) s vlastní dopravní cestou. 14
15 dálnice Pozemek, na kterém je dálnice a její součásti (§ 4 zákona č. 13/1997 Sb.). 14
16 silnice Pozemek, na kterém je silnice I. až III. třídy a její součásti (§ 5 zákona č. 13/1997 Sb.). 14
17 ostatní komunikace ostat. komunikace Pozemek, na kterém je místní nebo účelová komunikace (včetně zpevněné lesní komunikace) a její součásti (§ 6 a 7 zákona č. 13/1997 Sb.). 10 a 14
18 ostatní dopravní plocha ost.dopravní pl. Letiště, přístav, veřejné parkoviště (pokud není součástí pozemní komunikace). 14
19 zeleň Okrasná zahrada, uliční a sídlištní zeleň, park a jiná plocha funkční a rekreační zeleně. 14
20 sportoviště a rekreační plocha sport.a rekr.pl. Hřiště, stadion, koupaliště, sportovní dráha a jízdárna, střelnice, autokemp, tábořiště apod. 10 a 14
21 hřbitov, urnový háj pohřebiště hřbitov-urn.háj pohřeb. Hřbitov, urnový háj. Pohřebiště. 14
22 kulturní a osvětová plocha kult.a osvět.pl. Botanická a zoologická zahrada, skanzen, amfiteátr, památník apod. 14
23 manipulační plocha manipulační pl. Manipulační a skladová plocha. 14
24 dobývací prostor dobývací prost. Prostor jednoho nebo více výhradních ložisek nebo prostor jen části výhradního ložiska. 2 až 10 a 14
25 skládka Skládka odpadu. 14
26 jiná plocha Pozemek nevyužívaný žádným z ostatních vyjmenovaných způsobů včetně pozemku, na kterém je postavena stavba, která se v katastru neeviduje. 14
27 neplodná půda Pozemek, na němž se nachází prudký svah, skála a jiné neplodné půdy, kterými se rozumí zejména zarostlé rokle, vysoké meze s křovinami nebo s kamením, kamenitý terén, ochranné hráze, bermy u regulovaných vodních toků a pozemek, který neposkytuje trvalý užitek z jiných důvodů, zejména plocha zarostlá křovinami nebo zanesená štěrkem nebo kamením, s výjimkou případů, kdy stav pozemku je důsledkem lidské činnosti nebo nečinnosti a pozemek lze opět uvést do stavu umožňujícího jeho trvalé hospodářské využití. 14
28 vodní plocha, na které je budova vod.pl.s budovou Pozemek vodní plochy, na kterém je postavena budova. 11
29 fotovoltaická elektrárna foto. elektrárna Fotovoltaická elektrárna. 2 až 14
30 mez, stráň Mez, stráň, úvoz, příkop. 2 až 14

Stavební parcela

Typ stavby

Kód Název Zkratka
1 budova s číslem popisným č. p. ...
2 budova s číslem evidenčním č. e. ...
3 budova bez čísla popisného nebo evidenčního bez čp/če
4 rozestavěná budova rozestav.
6 vodní dílo vod. dílo
7 budova s rozestavěnými jednotkami s roz.jed

Způsob využití stavby

Kód Název Zkratka Význam Kód typu stavby
2 zemědělská usedlost zem. used Zemědělská usedlost (statek), soubor staveb, který tvoří zejména budova s obytnou částí, stodola, chlévy apod. 1
6 bytový dům byt. dům Stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena [§ 2 písm. a) bod 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb.]. 1
7 rodinný dům rod. dům Stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví [§ 2 písm. a) bod 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb.]. 1
8 stavba pro rodinnou rekreaci rod. rekr Stavba pro rodinnou rekreaci, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavkům na rodinnou rekreaci a která je k tomuto účelu určena; stavba pro rodinnou rekreaci může mít nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví [§ 2 písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb.]; například rekreační domek, chata, rekreační chalupa, zahrádkářská chata. 2
9 stavba pro shromažďování většího počtu osob shromaž. Stavba, ve které se nachází prostor určený pro shromažďování osob, v němž počet a hustota osob převyšují mezní normové hodnoty a je určena ke kulturním, sportovním a obdobným účelům [§ 3 písm. b) vyhlášky č. 268/2009 Sb.]. 1 až 3
10 stavba pro obchod obchod Stavba s prodejnami a jinými obchodními prostory, velkoprodejny, nákupní střediska, obchodní domy apod. [§ 3 písm. c) vyhlášky č. 268/2009Sb.]. 1 až 3
11 stavba ubytovacího zařízení ubyt. zař Stavba nebo její část, kde je poskytováno ubytování a služby s tím spojené (hotel, motel, penzion, turistická ubytovna, kolej, internát, kemp a skupina chat-bungalovů, kulturní nebo památkový objekt využívaný pro přechodné ubytování apod.); stavbou ubytovacího zařízení není bytový a rodinný dům a stavba pro rodinnou rekreaci [§ 2 písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb.]. 1 až 3
12 stavba pro výrobu a skladování výroba Stavba určená pro průmyslovou, řemeslnou a jinou výrobu, popřípadě pro služby mající charakter výroby, a dále pro skladování výrobků, hmot a materiálů, kromě zemědělských staveb určených pro skladování [§ 3 písm. e) vyhlášky č. 268/2009 Sb.]. 1 až 3
13 zemědělská stavba zem. stav Stavba pro chov hospodářských zvířat, přípravu a skladování produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiv a steliva, pěstování rostlin, skladování a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby, skladování a přípravu prostředků výživy, přípravků na ochranu rostlin a rostlinných produktů a pro zemědělské služby [§ 3 písm. f) vyhlášky č. 268/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.]. 1 až 3
14 stavba pro administrativu adminis. Stavba pro správní a řídící složky podniků a organizací, víceúčelová stavba pro administrativní účely, budova orgánu státní správy a územní samosprávy apod. 1 až 3
15 stavba občanského vybavení obč. vyb Stavba pro služby, tělesnou výchovu a rekreaci, kulturu, zdravotnictví a sociální péči, předškolní zařízení, školství a učiliště, vědu a výzkum apod. [§ 2 odst. 1 písm. k) bod 3 zákona č. 183/2006 Sb.]. 1 až 3
16 stavba technického vybavení tech. vyb Stavba, která je součástí sítě technického vybavení, tj. sítě energetické (elektrické silové vedení, plynovod a teplovod), vodovodní, stokové a telekomunikační, popřípadě jiného vedení (například produktovodu) [§ 2 odst. 1 písm. k) bod 2 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb.]. 1 až 3
17 stavba pro dopravu doprava Stavba pro zabezpečení dopravy [§ 2 odst. 1 písm. k) bod 1 zákona č. 183/2006 Sb.]. 1 až 3
18 garáž Objekt popřípadě prostor, který slouží k odstavování nebo parkování silničních vozidel (jednotlivá, řadová nebo hromadná garáž). 1 až 3
19 jiná stavba jiná st. Stavba jiného než v této tabulce uvedeného způsobu využití. 1 až 3
20 víceúčelová stavba víceúčel Stavba sloužící více účelům (například obchodnímu, administrativnímu, bytovému, rekreačnímu apod.). 1 až 3
21 skleník Skleník, který je budovou. 1 až 3
22 přehrada Vodní dílo podle § 2 písm. a) vyhlášky č. 23/2007 Sb. 6
23 hráz přehrazující vodní tok nebo údolí hráz př. Vodní dílo podle § 2 písm. b) bod 1 vyhlášky č. 23/2007 Sb. 6
24 hráz k ochraně nemovitostí před zaplavením při povodni hráz pod Vodní dílo podle § 2 písm. b) bod 2 vyhlášky č. 23/2007 Sb. 6
25 hráz ohrazující umělou vodní nádrž hráz ohr Vodní dílo podle § 2 písm. b) bod 3 vyhlášky č. 23/2007 Sb. 6
26 jez Vodní dílo podle § 2 písm. c) vyhlášky č. 23/2007 Sb. 6
27 stavba k plaveb. účelům v korytech nebo na březích vod. toků plav. úč. Vodní dílo podle § 2 písm. d) vyhlášky č. 23/2007 Sb. 6
28 stavba k využití vodní energie (vodní elektrárna) vodní el Vodní dílo podle § 2 písm. e) vyhlášky č. 23/2007 Sb. 6
29 stavba odkaliště odkališ. Vodní dílo podle § 2 písm. f) vyhlášky č. 23/2007 Sb. 6

1. U budov se zapisuje převažující způsob využití.

2. V informačním systému katastru nemovitostí mohou být uvedeny též zrušené kódy způsobu využití stavby 1 (průmyslový objekt), 3 (objekt k bydlení), 4 (objekt lesního hospodářství) a 5 (objekt občanské vybavenosti), které není možné nově zapisovat, a to až do doby nejbližší změny v katastru týkající se příslušné budovy nebo do obnovy katastrálního operátu novým mapováním.

Zdroj: katastrální vyhláška č. 357/2013 Sb.